قوانین و دستورالعمل ها
عنوان
حجم نوع دریافت فایل
قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن
قانون مدیریت پسماندها  104KB  
 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها  64.4KB    
دستورالعمل نحوه واگذاری کار به پیمانکاران
 شرایط عمومی پیمان  2.72MB    
وظایف و اختیارات ناظرین
شرح وظایف ناظرین سازمان مدیریت پسماند  280KB
اساسنامه سازمان
اساسنامه سازمان مدیریت پسماند 1.64MB