معاون فناوری و برنامه ریزی

نام: مسلم

نام خانوادگی: احمدی

سوابق تحصيلي:

  • مهندسی عمران
  • کارشناسی ارشد مدیریت شهری

سوابق اجرايي:

  • کارشناس شهرسازی منطقه چهار
  • مسئول  واحد شهرسازی منطقه یک
  • مسئول آمار و انفرماتیک سازمان مدیریت  پسماند
  • مدیر طرح و برنامه سازمان پسماند
  • مدیر فنی و مهندسی سازمان مدیریت پسماند
  • مدیر امور قراردادهای منطقه سه
  • معاون خدمات موتوری سازمان پسماند
 
مسلم احمدی