مدیر روابط عمومی
نام: فرشته
نام خانوادگی: موسوی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی زبان وادبیات فارسی
  • كارشناسي روابط عمومي
  • کارشناسی ارشد روابط بین الملل

سوابق اجرایی:

  • 13 سال سابقه در امورمدیریت روابط عمومی سازمان پسماند شهرداري اهواز  

 

 
فرشته موسوی