تاریخچه

سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری اهواز که تا پیش از این با عنوان ستاد بازیافت و تبدیل مواد زائد اقدام به فعالیت می نمود در تاریخ 25/9/87 براساس ماده 84 قانون شهرداری ها و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1357/3/1 و ماده 10 قانون مدریت پسماند ها مصوب سال 1383  موفق به اخذ مصوبه تشکیل سازمان و تائید اساسنامه توسط شورای محترم اسلامی شهر اهواز گردید که پس از ابلاغ توسط معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور در تاریخ 11/12/87 رسماً این سازمان شکل گرفت  و فعالیت اجرایی سازمان از1/5/88 آغاز گردید .