اهداف و سیاست ها

1- اجرای برنامه های مدیریت پسماندها در شهر بر اساس قانون مدیریت پسماندها از قبیل برنامه ریزی ،ساماندهی ،مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به کاهش تولید ، جمع آوری ذخیره سازی ، جداسازی ، حمل و نقل ، بازیافت ،پردازش و دفع پسماندهای عادی از جمله پسماندهای شهری ،عمرانی و ساختمانی .


2- ایجاد بانک اطلاعات و ارتقاء سطح فناوری در بخشهای نرم افزاری و سخت افزاری.


3-افزایش توان کارشناسی و مدیریتی سازمان (شهرداری در زمینه مدیریت پسماندها )


4-کاهش تصدی گری و بستر سازی لازم بمنظور مشارکت هرچه بیشتر و جذب سرمایه های بخش خصوصی در زمینه فعالیتهای سازمان با رعایت مقررات مربوطه


5- گسترش همکاریهای مردمی و افزایش آگاهی های عمومی از طریق آموزش و اطلاع رسانی


6-جلب رضایت شهروندان

 

7-حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری


8-بهینه سازی و ارتقاء مدیریت پسماندهای عادی و ویژه موجود در پسماندهای عادی شامل تولید ،ذخیره سازی موقت ،جمع آوری ،حمل و نقل ،بازیافت ،پردازش و دفع صحیح پسماندهای جامد