پنجشنبه، 4 خرداد 1396
مدیر روابط عمومی
نام: فرشته
نام خانوادگی: موسوی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی زبان وادبیات فارسی
  • كارشناسي روابط عمومي

سوابق اجرایی:

  • 6 سال سابقه در امورمدیریت روابط عمومی سازمان پسماند شهرداري اهواز  

 

فرشته موسوی