جمعه، 3 آذر 1396
معاون فناوری و برنامه ریزی

نام: محمد مسعود

نام خانوادگي: طاهرپور

سوابق اجرایی:

  • مدير ستاد بازيافت ودفع مواد زائد وجامد درسال ۷۸-۱۳۷۵به مدت ۳ سال
  • رئيس كميته هاي حفاظت فني وبهداشت كار شهرداري اهواز۸۰-۱۳۷۸ به مدت ۲ سال
  • كارشناس مسئول پروژه هاي زيست محيطي اداره كل امور شهري استانداري خوزستان ۸۶-۱۳۸۱به مدت ۵ سال
  • رئيس اداره بهداشت ومحيط زيست حوزه هاي معاونت خدمات شهري شهرداري اهواز۹۱-۱۳۸۷به مدت ۴ سال
  • مدير بازيافت سازمان پسمانداهواز ۹۴-۱۳۹۱به مدت ۳سال