طراحی سایت
معاون مالی و اداری

 نام: حسین

نام خانوادگی: عبادی

سوابق تحصیلی:
 • لیسانس حقوق ،لیسانس برنامه ریزی شهری،فوق لیسانس برنامه ریزی شهری از دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مدرس دانشگاه دولتی از سال ۱۳۸۹ تا کنون
سوابق اجرایی و مدیریت:
 • معاون اداری مالی شهرداری منطقه هفت
 • مشاور سازمان بهسازی ونوسازی
 • مسئول بافت فرسوده بهسازی ونوسازی شهرداری اهواز
 • مسئول مشارکت و جذب سرمایه بهسازی ونوسازی اهواز
 • کارشناس مسئول شهرسازی وجانشین مدیریت مطالعات وطراحی شهری
 • مسئول مشارکت وسرمایه گذاری منطقه هفت شهرداری
 • شهردار ناحیه ۳ منطقه ۷
 • دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۷
 • مسئول تهیه طرح های توجیهی تغییر کاربری های شهری جهت ارائه به کمیته فنی،کمیسیون ماده پنج شهرداری منطقه هفت 
سوابق علمی پژوهشی:
 • ارائه و چاپ مقالات علمی-ترویجی،پژوهشی،همایشی، isi در همایشهای ملی وبین المللی
 • تالیف ۹ جلد کتاب در حوزه ی برنامه ریزی ومدیریت شهری
 • پژوهشگر برگزیده شهرداری طی سالهای ۹۳،۹۴،۹۵،۹۶
حسین عبادی