پنجشنبه، 5 اسفند 1395
معرفی مدیر عامل

نام: محمد امین

نام خانوادگی: طالقانی

 سوابق اجرایی:

  • مسئول بازرسي سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز
  • قائم مقام سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز
  • معاون خدمات شهري شهرداري منطقه يك
  • مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز
     
محمد امین طالقانی