پروژه ها

ردیف

عنوان پروژه

مجری پروژه

مدت اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

کارفرما

1

امنیت محل دفن جدید

فروزان بیشه اهواز

365 روز

3/7/90

9/2/90

شهرداری اهواز

2

احداث شبکه برق مدفن پسماندهای شهر اهواز

شرکت توزیع نیروی برق اهواز

2 ماه

1/6/90

1/8/90

استانداری خوزستان

3

احداث سلولهای دفن 400×200 متر

 

3 ماه

1/7/90

1/10/90

سازمان مدیریت پسماند

4

احداث جاده دسترسی به مدفن پسماندهای شهر اهواز(فاز اول)

شرکت برد زرد کوهستان

180 روز

21/4/88

 

شهرداری اهواز- استانداری خوزستان

5

احداث جاده دسترسی به مدفن مهندسی بهداشتی شهراهواز(فاز دوم)

شرکت برد زرد کوهستان

150روز

25/5/89

23/10/89

استانداری خوزستان

6

تأمین قطعات بتن پیش ساخته جهت دیوار اطراف

کارخانه سازی

2 ماه

20/9/89

20/11/89

شهرداری اهواز(اعتباری)

7

احداث اتاقک برق کارخانه کمپوست

شرکت کیان میثم اهواز

4 ماه

1/7/90

1/11/90

سازمان مدیریت پسماند

ردیف

عنوان پروژه

مجری پروژه

مدت اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

کارفرما

8

اتاقک توزین باسکول 60تنی

 

3 ماه

1/8/90

1/11/90

سازمان مدیریت پسماند

9

کارخانه تولید کمپوست

زیبا سازه کهکشان

10 ماه

1/5/90

16/4/91

سازمان مدیریت پسماند

10

محصور سازی مدفن جدید پسماندها

کارخانه سازی

2 ماه

20/9/89

20/11/89

سازمان مدیریت پسماند

11

آسفالت جاده دسترسی به مدفن جدید پسماندهای شهر اهواز

سازمان عمران شهری شهرداری اهواز

2 ماه

7/8/90

7/9/90

سازمان مدیریت پسماند

12

طرح تفکیک از مبدأ پسماند

 

4 سال

1/7/89

تا پایان سال 1393

سازمان مدیریت پسماند