معاون فناوری و برنامه ریزی

نام: روزبه

نام خانوادگی: رئوفی

سوابق تحصيلي:

  • مهندس عمران
  • كارشناس ارشد مهندسي مديريت ساخت

سوابق اجرايي:

  • ناظر بخش جنوبي پروژه قطارشهري اهواز
  • سرپرست مديريت طرح  و برنامه سازمان ميادين وساماندهي مشاغل شهري
  • مدير برنامه ريزي وبازرگاني سازمان ميادين وساماندهي مشاغل شهري
  • مسئول ايمني وپدافند غير عامل سازمان قطار شهري اهواز
  • رييس اداره صنايع تبديلي سازمان مديريت پسماند
  • ناظر طرح تفكيك پسماند از مبدا در شرق اهواز