معاون فناوری و برنامه ریزی

نام: محمد

نام خانوادگي: مالی

سوابق اجرایی:
 • عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری اهواز
 • مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفا اهواز
 • مدیر آبفا منطقه ۳ اهواز ،مسئول پیگیری های ویژه مدیر عامل آبفا اهواز
 • مسئول پاسخگویی به شکایات شرکت آبفا اهواز
 • مشاور رسانه ای شهردار اهواز،مسئول پیگیری ها ویژه شهردار اهواز
 • نویسنده کتاب قصه های پیچک، راوی ،رویش درخت،ذکر جمیل ،اربعین عشق
 • مدیر مسئول -صاحب امتیاز وسردبیر نشریه جنوبگان وجنوب وطن
 • دبیر بیست وهفتمین جشنواره تئاتر خوزستان
 • ریاست انجمن هنرهای نمایشی استان خوزستان
 • دبیر اجرایی پایتخت کتاب ایران
 • دبیر کنگره هنرمندان شهید استان وشهید علی جمالپور

 
محمد مالی