اطلاعیه و آگهی های سازمان مدیریت پسماند
عنوان
حجم نوع دریافت فایل
اخطاریه سازمان مدیریت پسماند      
آگهی شناسایی پیمانکار      
زمان های مناسب جهت دفع پسماند  
فراخوان عمومي شناسايي پيمانكار  
اطلاعیه مشاورین املاک،مالکین ومستاجرین  
28 آذر روز نظافت و پاکیزگی عمومی